DOI: https://doi.org/10.31499/2307-4906.2.2018.148993

ВИТОКИ СТАНОВЛЕННЯ І РОЗВИТКУ УЧИТЕЛЬСЬКИХ ІНСТИТУТІВ У СИСТЕМІ ВИЩОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ

Анна Бондаренко

Анотація


У статті розкрито витоки становлення і розвитку учительських інститутів у системі вищої педагогічної освіти України; визначено суспільно-політичні та соціокультурні передумови виникнення учительських інститутів; окреслено особливості організаційно-педагогічної діяльності учительських інститутів; виявлено позитиви і недоліки у їхній роботі. Для досягнення поставленої мети було використано загальнонаукові та історико-педагогічні методи дослідження (аналіз, синтез, порівняння), які дозволили систематизувати історико-педагогічні джерела, довідкову літературу; визначили провідні тенденції розвитку учительських інститутів у системі вищої педагогічної освіти України. Установлено, що в українських землях, у складі Російської імперії, з 1874 р. почали створюватися учительські інститути. Упродовж 1874–1920 рр. інститути вважалися фундаментальними розробниками змісту професійно-педагогічної підготовки в єдності теоретичної, методичної і практичної складових, функціонували як центри навчально-виховних комплексів.

Ключові слова


зміст; напрями; організаційно-педагогічна діяльність; педагогічна освіта; постанова; система народної освіти; учительський інститут.

Повний текст:

PDF

Посилання


Акусок А. М. Теоретичні засади формування змісту загально-педагогічної підготовки майбутнього вчителя: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук: спец. 13.00.01 «Загальна педагогіка та історія педагогіки». Київ, 2006. 22 с.

Бєлашов В. І. Глухівський державний педагогічний інститут (1874–1994 рр.) / Бєлашов В. І., Гурець М. П., Заїка В. В. та ін. Суми, 1994. С. 79.

Дем’яненко Н. М. Загальнопедагогічна підготовка вчителя в Україні (ХІХ – перша третина ХХ ст.). Київ, 1998. 328 с.

Дем’яненко Н. М. Учительські інститути в системі в системі педагогічної освіти України (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.): монографія. Київ: Фенікс, 2010. 512 с.

Кравченко І. М. Учительські інститути в системі підготовки педагогічних кадрів в Україні (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.): автореф. дис. канд. пед. наук: спец. 13.00.01 «Загальна педагогіка та історія педагогіки». Київ, 2008, 23 с.

Майборода В. К. Вища педагогічна освіта в Україні: Історія, досвід, уроки (1917–1985 рр.). Київ: Вища школа, 1992. 196 с.

Повоєнна Україна: нариси соціальної історії (друга половина 1940-х – середина 1950-х рр.): [колективна монографія] / відп. ред. В. М. Даниленко: у 3 ч. Ч. 3. Київ: Інститут історії України НАН України, 2010. 336 с.

Сірополко С. Історія освіти в Україні. Київ: Наукова думка, 2001. 912 с.

Учебные планы и программы, принятые в Киевском учительском институте / сост. преподавателями института под. ред. директора ин-та К. М. Щербины. Киев, 1913. 136 с.

Учебные заведения. (Список всех учебных заведений России высших, средних и низших с условиями приема, прохождени курса, программ и прав, предоставляемых окончившим в них курс). Санкт-Петербург, 1908. 319 с. Приложение. 68 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ