DOI: https://doi.org/10.31499/2307-4906.2.2018.149196

ПРОФЕСІЙНА МОВНОКОМУНІКАТИВНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ МАЙБУТНЬОГО ФАХІВЦЯ МЕДИЧНОЇ ГАЛУЗІ

Лілія Дмитрук

Анотація


У статті проаналізовано історичний аспект формування поняття «комунікативна компетентність» (Н. Хомський) та його трактування в сучасному мовознавстві й лінгводидактиці (Ф. Бацевич, О. Селіванова, М. Пентилюк); з’ясовано складові комунікативної компетентності (за М. Пентилюк): мовна, мовленнєва, предметна та прагматична; охарактеризовано, що мовна компетентність визначається як правильне та досконале володіння мовою на лексичному, граматичному, семантичному, фонологічному, орфоепічному, орфографічному та пунктуаційному рівнях; наголошено, що на мовні знання спирається мовленнєва діяльність (аудіювання, говоріння, читання, письмо), рівень якої визначає формування мовленнєвої компетентності, що виявляється у виробленні умінь користуватися усною та писемною літературною мовою, багатством її виражальних засобів залежно від мети висловлювань і сфери суспільного життя; обґрунтовано критерії культуромовного аспекту формування мовленнєвої компетентності майбутнього фахівця медичної галузі: правильність, нормативність, чистота, точність, логічність, естетичність мовлення; простудійовано, що до складових комунікативної компетентності вчені відносять: дискурсивну, соціолінгвістичну, іллокутивну, стратегічну, соціокультурну компетентності, визначено передумови формування професійної мовнокомунікативної компетентності.

Ключові слова


компетентність; мовна компетентність; мовленнєва компетентність; професійна мовнокомунікативна компетентність; культуромовний аспект.

Повний текст:

PDF

Посилання


Апресян Ю. Д. Образ человека по данным языка: попытка системного описания. Вопросы языкознания. 1995. № 1. С. 37–67.

Бацевич Ф. С. Основи комунікативної лінгвістики. Київ, 2004. 334 с.

Бабич Н. Д. Основи культури мовлення. Львів, 1990. 332 с.

Мацько Л. І., Кравець Л. В. Культура української фахової мови. Київ, 2007. 360 с.

Методика формування міжкультурної іншомовної комунікативної компетенції. Київ, 2011. 344 с.

Пентилюк М. І. Актуальні проблеми сучасної лінгводидактики. Київ, 2011. 256 с.

Рускуліс Л. В., Зайцева Т. А. Українська мова (за професійним спрямуванням). Миколаїв, 2014. 306 с.

Селіванова О. О. Сучасна лінгвістика: напрями та проблеми. Полтава, 2008. 712 с.

Словник-довідник з української лінгводидакти. Київ, 2003. 149 с.

Спанатій Л. С. Сучасна українська літературна мова. Вступ. Фонетика. Фонологія. Орфоепія. Графіка. Орфографія. Лексикологія. Фразеологія. Лексикографія. Миколаїв, 2015. 372 с.

Тимошенко Н. Л. Корпоративна культура: діловий етикет. Київ, 2006. 391 с.

Уланович О. И. Психолингвистика. Минск, 2010. 240 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ