DOI: https://doi.org/10.31499/2307-4906.2.2018.149220

ФОРМУВАННЯ ПРИРОДНИЧИХ ПОНЯТЬ У ДІТЕЙ З МОВЛЕННЄВИМИ ПОРУШЕННЯМИ ПРИ ВИВЧЕННІ ПРИРОДОЗНАВСТВА

Надія Голуб, Володимир Голуб

Анотація


У статті розглядаються особливості формування природничих понять у дітей молодшого шкільного віку при мовленнєвих порушеннях. Належна увага приділяється етапам формування природничих понять при вивченні довкілля у початковій школі: мотиваційної та текстової підготовки до засвоєння природничих понять, організації чуттєвого сприймання ознак і властивостей предметів або явищ природи, організації розумової діяльності, узагальнення та вербалізації суті поняття, введення сформованих понять у систему природничих знань. Аналізується використання основних засобів формування понять – емоційно насичені завдання, дослідницька діяльність, плани-орієнтири, системні спостереження, народознавчий матеріал в умовах інклюзивного навчання.

Ключові слова


етапи; природничі поняття; мовленнєві порушення; інклюзивне навчання; корекційна робота; діти молодшого шкільного віку; природне довкілля

Повний текст:

PDF

Посилання


Аквилева Г. Н. Натуральные средства обучения и методика работы с ними. Начальная школа. 2000. № 2. С. 31‒37.

Бабій М. Ф. Нові психологічні напрями організації навчального процесу з природознавства. Луцьк: Редакційно-видавничий відділ «Вежа» Волинського держ. ун-ту ім. Л. Українки, 2003. 118 с.

Біда О. Формування природничих понять. Початкова школа. 2000. № 7. С. 23–25.

Блеч Г. О. Педагогічне забезпечення якості знань розумово відсталих учнів на уроках природознавства у допоміжній школі. Дефектологія. 2007. № 2. С. 46‒52.

Варакута О. М. Дидактичні умови формування природничих понять в учнів початкових класів: дис. … канд. пед. наук: спец. 13.00.09. Київ, 2000. 219 с.

Голуб Н. П. Психолого-педагогічні підходи до організації навчання дітей з вадами мовлення. Актуальні питання теорії та практики психолого-педагогічної підготовки майбутніх фахівців: тези доповідей Всеукр. наук.-практ. конф. (Хмельницький, 20‒21 квітня 2016 р.) / [ред. колегія: Є. М. Потапчук (голов. ред.), Т. Л. Левицька, Л. О. Подкоритова, В. К. Гаврилькевич, О. В. Варгата] / М-во освіти і науки України, Хмельницький нац. ун-т, каф. практ. психол. та педагог. [та ін.]. Хмельницький: ХНУ, 2016. С. 142‒143.

Голуб Н. П. Спеціальна методика курсу «Я і Україна»: навч. посібник для студентів факультетів дошкільної та корекційної освіти вищих навчальних закладів / уклад. Надія Петрівна Голуб; Міністерство освіти України, Уманський ДПУ імені Павла Тичини. Умань: ВПЦ «Візаві», 2015. 115 с.

Гончаренко С. У. Інтеграція наукових знань і проблема змісту освіти. Постметодика. 1994. № 6. С. 2‒3.

Гузь К. Ж. Теоретичні та методичні основи формування в учнів цілісності знань про природу. Полтава: Довкілля-К., 2004. 472 с.

Моргун В. Ф. Психолого-педагогічні основи інтеграції та диференціації навчання на прикладі шкільного циклу природничих дисциплін: курс лекцій. Полтава, 1996. 78 с.

Мякушко О. І. Цілісний підхід як основа формування природничих знань у дітей з порушеннями мовленнєвого розвитку. Дидактичні та соціально-психологічні аспекти корекційної роботи у спеціальній школі. Київ: Ін-т дефектології АПНУ. 2000. Вип. 1. С. 137‒142.

Національна доктрина розвитку освіти: збірник нормативних документів з освіти та виховання / упоряд. З. М. Онишків. Тернопіль: Тернопільський національний університет імені Володимира Гнатюка,2006. 172 с.

Неведомська Є. О. Робота з природничими термінами та поняттями: навч.-метод. посіб. Київ: Фенікс, 2006. 128 с.

Рославець Р. М., Орлов С. І. Природничі поняття в учнів початкових класів, їх формування та психологічні особливості. Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки. 2012. Вип. 46. С. 66‒69.

Степанюк А. В. Методологічні та теоретичні основи формування цілісності знань про живу природу: дис.. ... д-ра пед. наук: 13.00.01 / Тернопіль, 1999. 419 с.

Ягодовский К. П. Вопросы общей методики естествознания. Москва: Учпедгиз, 1951. 365 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ