DOI: https://doi.org/10.31499/2307-4906.2.2018.149235

КОМПЕТЕНТНІСНИЙ ПІДХІД ДО ФОРМУВАННЯ ЛІДЕРСЬКОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ БАКАЛАВРІВ З МЕНЕДЖМЕНТУ В УНІВЕРСИТЕТІ

Світлана Нестуля

Анотація


У статті здійснено теоретичний аналіз компетентнісного підходу у вищій освіті. З’ясовано сутність компетентнісного підходу до формування лідерської компетентності майбутніх бакалаврів з менеджменту з позиції сучасної дидактики, яка полягає у цілеспрямованій організації освітнього процесу в університеті, покликаного забезпечити розвиток лідерських якостей науково-педагогічних працівників і студентів. Виявлено, що ключовими формами навчання студентів є тренінгові технології. Сутність компетентнісного підходу до формування лідерської компетентності майбутніх бакалаврів з менеджменту розкрито у Програмі розвитку лідерських якостей науково-педагогічних працівників і студентів на 2017–2022 роки.

Ключові слова


компетентність; лідерська компетентність; компетентнісний підхід; бакалавр; менеджер; університет; тренінг; майстер-клас

Повний текст:

PDF

Посилання


Андрущенко В. П. Модернізація педагогічної освіти України в контексті Болонського процесу. Вища освіта України. 2004. № 1. С. 5–9.

Бібік Н. М. Компетентнісний підхід: рефлексивний аналіз застосування. Компетентнісний підхід у сучасній освіті: світовий досвід та українські перспективи: б-ка з освітньої політики. Київ, 2004. С. 47–52.

Болотов В. А., Сериков В. В. Компетентностная модель: от идеи к образовательной программе. Педагогика. 2003. № 10. С. 8–14.

Давидюк В. С. Застосування тренінгових технологій на уроках основи здоров’я: навч.-метод. посіб. Березне, 2013. 43 с.

Дрючило О. А., Кордонська А. В. Тренінгові технології навчання як засіб розвитку професійних компетенцій майбутніх фахівців. 2013. URL: https://fpo.udpu.edu.ua/wp-content/uploads/2013/10

Жигірь В. І. Сутність та зміст лідерської компетентності майбутнього менеджера освіти. 2015. URL: http://visnyk.chnpu.edu.ua/?wpfb_dl=1355

Загашев И., Заир-Бек С. Критическое мышление: технология развития. Санкт-Петербург, 2004. 428 с.

Мараховська Н. В. Педагогічні умови формування лідерських якостей майбутніх учителів у процесі навчання дисциплін гуманітарного циклу: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук. Харків, 2009. 22 с.

Михайловский В. А. Педагогика высшей школы: учеб. пособие. Харків, 1991. 185 с.

Національна рамка кваліфікацій: Постанова Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 р. № 1341. URL: http://zakon5. rada.gov.ua/laws/show/1341-2011-%D0%BF.

Овчарук О. В. Розвиток компетентнісного підходу: стратегічніорієнтири міжнародної спільноти. Компетентнісний підхід у сучасній освіті: світовий досвід та українські перспективи. Київ, 2004. С. 66–72.

Равен Дж. Компетентность в современном обществе: выявление, развитие и реализация / пер. с англ. Москва, 2002. 396 с.

Селевко Г. К. Компетентности и их классификация. Народное образование. 2004. № 4. С. 138–143.

Торн К., Маккей Д. Полное руководство по тренингу / пер. с англ. Москва, 2002. 244 с.

Нестуля С. І., Нестуля О. О., Карманенко В. В. Основи лідерства. Тренінг лідерських якостей та практичних навичок менеджера: навч. посіб. Київ: Знання, 2013. 287 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ