DOI: https://doi.org/10.31499/2307-4906.2.2018.149237

ФІЛОСОФІЯ ДІАЛОГУ ЯК МЕТОДОЛОГІЧНА ОСНОВА ІНШОМОВНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ СОЦІАЛЬНОЇ СФЕРИ В УМОВАХ УНІВЕРСИТЕТУ

Катерина Павелків

Анотація


У статті на основі аналізу філософії діалогу як методологічної основи іншомовної підготовки майбутніх фахівців соціальної сфери встановлено, що діалогічні форми міжособистісної взаємодії сприяють розвитку професійних знань, умінь і навичок майбутніх соціальних педагогів/працівників, оскільки формують здатність до ефективних взаємовідносин з усіма суб’єктами професійної діяльності. Схарактери-зовано соціальну взаємодію соціального працівника/педагога та клієнта. Обґрунтовано константні компоненти ситуації діалогічної взаємодії (комуніканти, об’єкт комунікації, соціальний контекст діалогу, фонові знання учасників діалогу) у процесі іншомовної підготовки майбутніх фахівців соціальної сфери.

Ключові слова


діалог; філософія діалогу; діалогічна взаємодія; комунікація; взаємодія; іншомовна підготовка; фахівці соціальної сфери; університет

Повний текст:

PDF

Посилання


Бахтин М. М. Эстетика словесного творчества: [сб. избр. тр.] / М. М. Бахтин. Москва: Искусство, 1979. 423 с.

Бодалёв А. А. Личность и общение. Москва: Международная педагогическая академия, 1995. 328 с.

Борисов О. О., Васильєва О. Г. Ключові параметри діалогічної взаємодії. URL: https://naub.oa.edu.ua/2014/klyuchovi-parametry-dialohichnoji-vzajemodiji/ [Дата звернення 28.07.2018].

Бубер М. Я и Ты. Москва: Высш. шк., 1993. 173 с.

Волкова Н. П. Професійно-педагогічна комунікація. Київ: Академія, 2006. 256 с.

Грейліх О. О. Психологічні особливості підготовки студентів до педагогічної взаємодії в сучасних умовах. Проблеми сучасної психології. 2013. № 22. С. 89–100.

Грехнёв В. С. Культура педагогического общения: книга для учителя. Москва: Просвещение, 1990. 144 с.

Долинська Л. В. Психолого-педагогічні умови ефективної взаємодії викладачів і студентів в умовах традиційної освіти. Наукові записки Інституту психології імені Г. С. Костюка АПН України / за ред. акад. С. Д. Максименка. Київ: Главник, 2005. Вип. 26, т. 2. С. 8–11.

Єфімова С. Перцептивна функція спілкування. Відкритий урок: Розробки, технології, досвід. 2009. № 9. С. 82–83.

Жорняк Н. В. Спілкування як діяльність: порівняльно-психологічний підхід. Педагогічний процес: теорія і практика. 2003. № 1. С. 210–218.

Зливков В. Л. Самоідентифікація в педагогічній комунікації. Київ: Український центр політичного менеджменту, 2005. 624 с.

Кан-Калик В. О. Педагогическое общение как предмет теоритического и прикладного исследования. Вопросы психологии. 1985. № 4. С. 9–16.

Киричук О. В. Спілкування в колективі як фактор формування особистості учня. Радянська школа. 1977. № 1. С. 23–27.

Киричук О. В. Проблеми психології педагогічної взаємодії. Психологія. 1991. Т. 37. С. 3–17.

Клочко И. А. Культура общения преподавателя и студентов как актуальный вопрос образования. Наукові праці ДонНТУ. 2013. № 1(13). С. 1–5.

Котовська О. П. Діалог як метод пошуку істини в українській філософській традиції: дис. ... канд. філос. наук: 09.00.05; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. Л., 2008. 211 арк.

Левинас Э. Путь к Другому: сборник статей и переводов, посвященный 100-летию со дня рождения Э. Левинаса / [редкол.: Н. В. Голик и др.]. Санкт-Петербург: Изд-во СПбГУ, 2006. 236 с.

Лифинцева Т. П. Философия диалога Мартина Бубера /Т. П. Лифинцева; РАН. Ин-т философии. Москва: ИФРАН, 1999. 131 с.

Лісеєнко О. Динаміка політичного капіталу в Україні. Політичний менеджмент. 2005. № 1(10). С. 90–96.

Максакова В. И. Некоторые проблемы взаимодействия учителя и младших школьников. Взаимодействие коллектива и личности в коммунистическом воспитани: сб. науч. трудов. Таллин. пед. ин-т. Таллинн, 1979. С. 58–63.

Мельник І. Б. Теоретичні основи формування та реалізації державної політики соціального партнерства в умовах суспільних трансформацій. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2011. № 12. URL: http://www.dy.nayka.com.ua/index.php?operation= 1&iid=378 [Дата звернення 28.07.2018].

Москаленко О. М. Конфліктно-консенсусна парадигма регулювання суспільно-політичних відносин: дис ... канд. політ. наук: 23.00.02 / Київський національний ун-т будівництва і архітектури. Київ, 2000. 166 арк.

Мусатов С. О. Вчитель як суб’єкт педагогічної комунікації. Діалогічна взаємодія у навчально-виховному процесі загальноосвітньої школи. Київ: ІЗМН, 1997. С. 62–75.

Норкіна О. Педагогічні технології взаємодії викладача і студента. Вісник Львівського університету. 2005. Т. 25. С. 216–222.

П’ятакова Г. П., Заячківська Н. М. Сучасні педагогічні технології та методика їх застосування у вищій школі. Навчально-методичний посібник для студентів та магістрантів вищої школи. Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2003. 55 с.

Паксина Е. Б. Концепция диалога в работах М. Бахтина и В. Библера. Современные проблемы науки и образования. 2015. № 1–2. URL: http://www.science-education.ru/ru/article/view?id=19949 [Дата звернення 28.07.2018].

Петроє О. М. Соціальний діалог у державному управлінні: європейський досвід та українські реалії: монографія. Київ: НАДУ, 2012. 316 с.

Пономарьов О. С. Філософія діалогу в педагогічному спілкуванні. Теорія і практика управління соціальними системами. 2013. № 4. С. 11–17.

Пушкар Т. М. Комунікативні технології у професійній підготовці майбутніх учителів-філологів до міжособистісної взаємодії. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. 2013. № 6(72). С. 217–222.

Раздольська В. О. Навчальна взаємодія викладач – студент як сукупність педагогічних явищ. Історико-педагогічні студії: науковийчасопис. 2014. Т. 8. С. 236–239.

Редкозубова Т. М., Кудряшов И. А. Диалогическая теория М. М. Бахтина и ее методологическая действенность для современных методов обучения. Язык и право: актуальные проблемы взаимо-действия: материалы IV Всеросс. науч.-практ. конф., (Ростов-на-Дону, ноябрь 2014). Ростов н/Д: Дониздат, 2014. Вып. 4. С. 256–266.

Ситнік С. В Особливості міжособистісної взаємодії дітей в період рекреації. Наука і освіта. 2016. № 9. С. 148–154.

Сырова Н. В., Серова О. В. Проблемы формирования культуры взаимоотношений педагогов и студентов в вузе. Молодой ученый. 2015. № 11. С. 1486–1490.

Цимбалюк І. М. Підвищення професійної кваліфікації: психологія педагогічної праці: наук.-метод. посіб. Київ: Професіонал, 2004. 149 с.

Чепелєва Н. В. Психологічна культура вчителя. Психологія: зб. наук. праць. Київ: НПУ, 1999. Вип. 4(7). С. 22–26.

Яценко Т. С. Активная социально-психологическая подготовка учителя к общению с учащимися: кн. для учителя. Киев: Освіта, 1993. 208 с.

Ящук С. М. Педагогічна взаємодія як важлива складова професійно-педагогічної компетентності майбутнього вчителя технологій в умовах розвитку інформаційного суспільства. URL: http://dspace.udpu. edu.ua:8181/jspui/handle/6789/8747 [Дата звернення 30.07.2018].

Gardawski J. Dialog społeczny w Polsce: teoria, historia, praktyka. Warszawa: Ministerstwо Pracy i Polityki Społecznej, 2009. 456 s.