DOI: https://doi.org/10.31499/2307-4906.2.2018.149240

ОСОБЛИВОСТІ ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ БАКАЛАВРІВ ЕКОНОМІКИ В КОНТЕКСТІ ФОРМУВАННЯ У НИХ ПРАВОВОЇ КУЛЬТУРИ

Євген Підлісний

Анотація


У статті висвітлено сучасні вимоги до підготовки економістів. Розкрито, що конкретні вимоги до співробітників економічної сфери визначаються функціональними обов’язками фахівця на певному робочому місці. Встановлено, що важливим для професійної діяльності економіста є аналітичний та практичний аспекти. Систематизовано причини, які актуалізують необхідність змін у підготовці бакалаврів. Встановлено, що майбутній фахівець повинен володіти певною системою знань, умінь і якостей, пов’язаних із розв’язанням правових питань. Доведено, що від рівня сформованості правової культури залежить прояв / не прояв корисливих, корпоративних, а в ряді випадків і національних інтересів.

Ключові слова


фахова підготовка; правова культура; майбутні економісти; особливості правової культури; економічна сфера; професійна діяльність економіста; підготовка бакалаврів

Повний текст:

PDF

Посилання


Гаврутенко Л. А. Формування готовності до професійної діяльності майбутнього економіста. Інформаційні технології і засоби навчання. 2013. Т. 38, № 6. С. 53–62.

Галущак І. Шляхи формування правової компетентності майбутніх економістів в умовах гірського регіону. Гірська школа Українських Карпат. 2016. № 15. С. 102–105.

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників / уклад. Я. Кавторєва. Харків: Фактор, 2008. Вип. 1: Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності. 384 с.

Доронина Ю. Ю. Формирование правовой культуры студентов вузов экономического профиля: дис. … канд. пед. наук. Москва, 2004. 143 с.

Игнатов В. М. Формирование правосознания будущих экономистов правоохранительных органов в вузе МВД России: дис. … канд. пед. наук. Санкт-Петербург, 2007. 162 с.

Каминская В. И., Ратинов А. Р. Правосознание как элемент правовой культуры. Правовая культура и вопросы правового воспитания: сб. науч. тр. Москва: Всесоюзный институт по изучению причин и разработке мер предупреждения преступности, 1974. С. 39–67.

Мельничук О., Яковлева А. Модель специалиста: (к вопросу о гуманизации образования). Высшее образование в России. 2000. № 5. С. 19–25.

Наугольникова О. М. Удосконалення професійної підготовки майбутніх фахівців з економіки в Україні на основі аналізу досвіду США. Педагогіка та психологія. 2014. Вип. 46. С. 221–231.

Про затвердження Концепції розвитку економічної освіти в Україні: Рішення Колегії Міністерства освіти і науки України від 04.12.2003 р. № 12/7-4. URL: http://uazakon.com/document/fpart82/idx82748.htm (дата звернення: 19.07.2018)

Птахіна О. М. Застосування інформаційно-комунікаційних технологій у процесі підготовки фахівців економічного профілю. Економічний вісник Донбасу. 2011. № 3. С. 154–157.

Распопова Т. В. Профессиональная направленность экономического обучения студентов вузов по дисциплинам общепрофессионального цикла: дис. ... канд. пед. наук. Магнитогорск, 2002. 198 с.

Ржевська Н. В. Педагогічна технологія «Insert» у формуванні правової компетентності майбутніх бакалаврів з товарознавства і торговельного підприємництва. Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія,теорія, досвід, проблеми. 2016. Вип. 47. С. 246–249.

Тимощук Г. В. Особливості професійної діяльності економіста. Проблеми сучасної педагогічної освіти. Серія: Педагогіка і психологія. 2013. Вип. 41, Ч. 4. С. 267–273.

Чубрина Г. Н. Формирование профессионально значимых компетенций будущих бакалавров экономики в современном вузе: дис. … канд. пед. наук. Великий Новгород, 2012. 346 c.

Яковенко О. І. Формування професійної компетентності майбутніх економістів у процесі практичної підготовки: дис. … канд. пед. наук. Київ, 2015. 329 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ