DOI: https://doi.org/10.31499/2307-4906.2.2018.149242

ЗМІСТОВА СКЛАДОВА СУЧАСНОЇ НЕФОРМАЛЬНОЇ ОСВІТИ ДОРОСЛИХ

Олена Самодумська

Анотація


У статті обґрунтовано особливості змістової складової сучасної неформальної освіти дорослих з урахуванням системного, порівняльного і компетентнісного підходів. Схарактеризовано зміст неформальної освіти дорослих на теоре-тичному, нормативно-правовому та методичному рівнях. Проаналізовано понятійний тезаурус змісту загальної середньої, вищої, професійно-технічної, освіти дорослих, виявлено відмінні особливості змісту неформальної освіти дорослих. Розкрито якісну складову змісту неформальної освіти дорослих через виокремлення основних груп: пізнавальна, соціальна, лінгвістична, технологічна, цифрова, підприєм-ницька, загальнокультурна, здоров’язбережувальна.

Ключові слова


зміст освіти; зміст освіти дорослих; зміст неформальної освіти дорослих; системний підхід; порівняльний підхід; компетентнісний підхід

Повний текст:

PDF

Посилання


Краевский В. В., Лернер И. Я., Скаткин М. Н. и др. Дидактика средней школы: некоторые проблемы современной дидактики: учеб. пособие по спецкурсу для пед. ин-тов / под ред. М. Н. Скаткина. 2-е изд., перераб. и доп. Москва: Просвещение, 1982. 319 с.

Енциклопедія освіти / акад. пед. наук України; гол. ред. В. Г. Кремень. Київ: Юрінком Інтер, 2008. 1040 с.

Лук’янова Л. Б., Аніщенко О. В. Освіта дорослих: короткий термінологічний словник / авт.-упор. Лук’янова Л. Б., Аніщенко О. В. Київ; Ніжин: Видавець ПП Лисенко М. М., 2014. 108 с.

Національна доповідь про стан і перспективи розвитку освіти в Україні / Нац. акад. пед. наук України; [редкол.: В. Г. Кремень (голова), В. І. Луговий (заст. голови), А. М. Гуржій (заст. голови), О. Я. Савченко (заст. голови)]; за заг. ред. В. Г. Кременя. Київ: Педагогічна думка, 2016. 448 с.

Нова українська школа. Концептуальні засади реформування середньої школи. URL: http://nus.org.ua/wp-content/uploads/2017/07/ konczepcziya.pdf (дата звернення 12. 09. 2018)

Педагогика: Большая современная энциклопедия / сост. Е. С. Рапацевич. Минск: Современное слово, 2005. 720 с.

Педагогический энциклопедический словарь / ред. кол.: М. М. Безруких, В. А. Болотов, Л. С. Глебова и др.; гл. ред. Б. М. Бим-Бад. Москва: Большая рос. энцикл., 2002. 528 с.

Про освіту: Закон України від 05.09.2017 № 2145-VIII. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2145-19/page (дата звернення 10. 09. 2018)


Пристатейна бібліографія ГОСТ