DOI: https://doi.org/10.31499/2307-4906.2.2018.149244

КІТЧЕВІ ПІСНІ В КОНТЕКСТІ ДОСЛІДЖЕННЯ ОСНОВНИХ ЗАКОНОМІРНОСТЕЙ РОЗВИТКУ РЕГІОНАЛЬНОГО МУЗИЧНОГО ФОЛЬКЛОРУ

Василь Семенчук

Анотація


Стаття присвячена дослідженню кітчу як одного із жанрів сучасної української фольклористики на основі матеріалів польових записів регіональної народної музичної творчості. У статті розглядається проблематика кітчу в зарубіжній та вітчизняній науці, тематика кітчевих пісень, їх походження та взаємозв’язок з іншими жанрами українського музичного фольклору. Зроблено спробу дати власне визначення кітчевим пісням, де кітчеві пісні – це лірично-епічні музично-поетичні твори, які сформувалися у другій половині ХІХ – першій половині ХХ ст. в міщанському середовищі і ввібрали в себе особливості його культури та побуту, мігрували в сільський пісенний фольклор.

Ключові слова


кітч; кітчеві пісні; фольклор; музична фолькло-ристика; етномузикологія; жорстокий романс; солдатсько-рекрутські пісні; балада

Повний текст:

PDF

Посилання


Адорно Т. Проблемы философии морали / пер. с нем. М. Л. Хорькова. Москва: Республика, 2000. 239 с. (Б-ка этической мысли).

Адорно Т. Философия новой музики / пер. с нем. Б. Скуратова; вст. ст. К. Чухрукидзе. Москва: Логос, 2001. 352 с.

Балашов Д. М. История развития русской баллады. Петрозаводск: Карельское книжное издательство, 1966. 72 с.

Дмитренко М. К. Українська фольклористика: Акценти сьогодення: Розвідки, статті. Київ: Сталь, 2008. 236 с.

Жестокий романс: жанровые признаки, сюжеты и образы. Новые подходы в гуманитарных исследованиях: право, философия, история,лингвистика (Межвуз сб. науч. тр.). Вып. IV. Саранск, 2003. С. 197–202. URL: http://ec-dejavu.ru/c/Cruel_romance.html (дата звернення 18.10.2018).

Жукова Н. А. Елітарний кітч: до постановки. Актуальні філософські та культурологічні проблеми сучасності. Київ: Видавничий центр КНЛУ, 2010. Вип. 25. С. 22‒29.

Зуева Т. В., Кирдан Б. П. Русский фольклор: учебник для высших учеб. завед. Москва: Наука, 2002. 392 с.

Лановик М. Б., Лановик З. Б Українська усна народна творчість: підручник. 4-е вид., стер. Київ: Знання-Прес, 2006. 591 с.

Ортега-і-Гасет Х. Вибрані твори. Київ: Основи, 1994. 420 с.

Потебня А. А. Из записок по теории словесности. Харьков: М. В. Потебня, 1905. VI, 652 с.

Пропп В. Я. Поэтика фольклора. Москва: Лабиринт, 1998. 352 с.

Соціально-побутові пісні / упоряд. і передм. О. М. Хмілевської; Іл. худож. В. Є. Перевальського, А. Ф. Павленка. Київ: Дніпро, 1985. 331 с.: ілюстр.

Сюта Б. О. Кіч. Українська музична енциклопедія. Київ: ІМФЕ, 2008. Т. 2. С. 419‒420.

Сюта Б. О. Музична творчість 1970–1990-х років: параметри художньої цілісності. Київ: Грамота, 2006. 256 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ