DOI: https://doi.org/10.31499/2307-4906.2.2018.149255

РОЗВИТОК ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ЗДОБУВАЧІВ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ НА УРОКАХ ОХОРОНИ ПРАЦІ

Галина Шукалюк

Анотація


У статті виявлено можливості інтеріоризації ідей здоров’я-збереження в процесі вивчення охорони праці. Окреслено шляхи використання суміжних із педагогікою наук, зокрема психології, для оптимізації викладання охорони праці та формування в учнів рис характеру, які сприяють безпечній праці. Розвиток здоров’язбере-жувальної компетентності майбутніх кваліфікованих робітників розглянуто як один із способів зниження рівня виробничого травматизму в транспортній галузі.

Ключові слова


охорона праці; здоров’язбереження; безпека; цінності; професійна освіта; педагогіка; транспортна галузь

Повний текст:

PDF

Посилання


Бережна Т. І. модель здоров’язбережувального середовища загальноосвітнього навчального закладу: структура і критерії. Педагогіка здоров’я: зб. наук. пр. VІІ Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Чернігів, 7–8 квітня 2017 р.): [в 2 т.] / ред. кол.: С. М. Шкарлет [та ін.]. Чернігів, 2017. Т. 1. С. 59‒67.

Гальчанський В. М., Козлукова К. І. Методолого-теоретичні основи педагогіки здоров’я: проблема збереження, зміцнення і формування здоров’я дітей та молоді. Педагогіка здоров’я: зб. наук. пр. VІІ Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Чернігів, 7–8 квітня 2017 р.): [в 2 т.] / ред. кол.: С. М. Шкарлет [та ін.]. Чернігів, 2017. Т. 1. С. 160‒163.

Удовенко М. А. Проблема формування здорового способу життя підростаючого та молодого покоління як необхідна умова успішного безперервного розвитку України. Матер. Криворізької сесії І Всеукр. наук.-практ. конф. з Міжнар. участю «Придніпровські соціально-гуманітарні читання» (м. Кривий Ріг, 24 листоп. 2012 р.). Кривий Ріг, 2012. Ч.

С. 137‒138. 4. Шукалюк Г. П. Готовність педагогів ПТНЗ до розвитку здоров’язбережувальної компетентності учнів. Методичний вісник: інформаційно-методичний збірник. Рівне: НМЦ ПТО, 2018. № 1. С. 22–25.

Шукалюк Г. П. Міжпредметні зв’язки на уроках охорони праці. Профтехосвіта. 2016. № 4(88). С. 40–42.

Шукалюк Г. П. Позитивний підхід до вивчення охорони праці. Крок за кроком до вершин професійної майстерності: зб. матеріалів школи передового педагогічного досвіду. Рівне: НМЦ ПТО, 2018. С. 30–32.

Юхимчук Т. І. Інноваційні педагогічні технології здоров’язбереження як потужний інструмент оптимізації оздоровчої діяльності ліцеїстів. Педагогіка здоров’я: зб. наук. пр. VІ Всеукр. наук.-практ. конф. (28‒29 квітня 2016 р., м. Харків). Харків, 2016. С. 483–488.

Юркевич І. Ю. Біоетичний погляд на проблематику збереження здоров’я та складові здорового способу життя дітей та підлітків. Педагогіка здоров’я: зб. наук. пр. VІІ Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Чернігів, 7–8 квітня 2017 р.): [в 2 т.] / ред. кол.: С. М. Шкарлет [та ін.]. Чернігів, 2017. Т. 2. С. 75‒88.

The Bruges Communiqué on enhanced European Cooperation in Vocational Education and Training for the period 2011‒2020 (7 December 2010). URL: http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/ repository/education/policy/vocationalpolicy/doc/brugescom_en.pdf

Constitution of The World Health Organization, на офіційному сайті ВООЗ. URL: http://www.who.int/governance/eb/who_constitution_en.pdf

Fredrickson B. L. The value of positive emotions. American Scientist. 2003. № 91. Рр. 330–335.


Пристатейна бібліографія ГОСТ