DOI: https://doi.org/10.31499/2307-4906.1.2018.134914

ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ БІОЛОГІЇ

Тамара Миронюк

Анотація


У статті розглянуто формування здоров’язбережувальної компетентності майбутніх учителів біології. Основна увага приділена підготовці до здоров’язбережувальної діяльності в загальноосвітніх навчальних закладах, володінню організаційно-педагогічними, психолого-педагогічними та навчально-виховними здоров’язбережувальними технологіями. Формування здоров’язбережувальної компетентності майбутніх учителів біології розглянуто як цілеспрямований процес засвоєння студентами сукупності знань про здоров’я шляхом системи заходів, що враховує найважливіші характеристики освітнього середовища з точки зору його впливу на актуалізацію суб’єктності студента для збереження та розвитку свого здоров’я.

Ключові слова


здоров’язбережувальна компетентність; середовищна проблематика; освітнє середовище; інноваційні технології; актуалізація; суб’єктність

Повний текст:

PDF

Посилання


Анохина И. А. Приобщение дошкольников к здоровому образу жизни : метод. реком. / Анохина И. А. – Ульяновск : УИПК-ПРО, 2007. – 80 с.

Безух К. Е. Ценность здоровья и здорового образа жизни в представлениях учителей средней школы / К. Е. Безух // Здоровье педагога: проблемы и пути решения : материалы I заоч. Всерос. науч.-прак. Интернет-конф., июнь-сентябрь 2010 г. – Омск : БОУДПО «ИРООО», 2010. – С. 79–82.

Борейко Н. Ю. Організація здоров’язберігаючого навчального процесу у вищій школі в сучасних умовах / Н. Ю. Борейко // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту. – 2010. – № 12. – С. 15–18.

Вишнякова-Вишневецкая А. К. Образовательная среда высшего учебного заведения как фактор развития личностных компетенций учащихся : дис. … кандидата пед. наук : 13.00.01 / Вишнякова-Вишневецкая Алла Константиновна. – СПб., 2010 – 243 с.

Годун Н. Впровадження здоров’язберігаючих технологій в умовах ВНЗ: сучасний стан та перспективи / Н. Годун // Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди». – 2012. – № 27. – С. 55–59.

Дзятковская Е. Н. Здоровьесберегающие образовательные технологии: новые акценты / Е. Н. Дзятковская // Психология здоровья и личностного роста. – 2010. – № 1. – С. 62–93.

Мысина Г. А. Здоровьесберегающая образовательно-воспитательная среда вуза (опыт МГТУ им. Н. Э. Баумана) / Г. А. Мысина // Известия Уральского государственного университета. – 2010. – № 6. – С. 68–76.

Платонов В. Н. Фізична культура – культура здоров’я / В. Н. Платонов // Фізичне виховання в школі. – 2009. – № 2. – С. 40–43.

Свиридюк Е. В. Формирование здоровьесберегающей компетентности студентов в образовательно-воспитательной среде учебного заведения / Е. В. Свиридюк // Вектор науки Тольяттинского государственного университета. – 2013. – № 1. – С. 237–239. – (Серия: Педагогика, психология).


Пристатейна бібліографія ГОСТ