DOI: https://doi.org/10.31499/2307-4906.1.2017.137648

ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ІНФОРМАЦІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ФАХІВЦЯ ІНЖЕНЕРНО-ПЕДАГОГІЧНОГО ПРОФІЛЮ НА ОСНОВІ ЕНММ

Борис Шевчук

Анотація


У статті проаналізовано систему інформаційної підготовки майбутніх інженерів-педагогів у педагогічному вищому навчальному закладі (ВНЗ), зокрема формування системи інформаційних компетентностей з використанням електронно-навчальних методичних матеріалів. Встановлено, що питання модернізації цієї частини системи підготовки інженерів-педагогів є надзвичайно актуальним через підвищення вимог до інформатичної освіченості, яка в умовах масових комунікацій, необхідності ущільнення значного обсягу інформації та можливостей, що надаються новими інформаційними технологіями, набуває значення другої грамотності.

Ключові слова


компетентнісний підхід; професійна підготовка; інформаційна компетентність; інженер-педагог; електронно-навчальні методичні матеріали.

Повний текст:

PDF

Посилання


Концепція розвитку інженерно-педагогічної освіти в Україні : проект / Укр. інж.-пед. академія ; [керівник авт. кол. О. Е. Коваленко]. – Х. :

Б.в., 2004. – 19 с.

Компетентнісна освіта: від теорії до практики. – К.: Плеяди, 2005. –

с. – (Відкритий урок. Основна школа. Вип. 3–4)., с. 104

Король Н. І. Компетентнісно-орієнтований підхід як інноваційна

стратегія в освітньому середовищі України в контексті Болонського

процесу / Н. Король // Розвиток міжнародного співробітництва в галузі

освіти у контексті Болонського процесу: матеріали міжнар. наук.-

практ. конф., 5–7 берез. 2009 р. – Ч. 1. – Ялта : РВНЗ КГУ, 2009. –

С. 124–127.

Баловсяк Н. Х. Структура та зміст інформаційної компетентності

майбутнього спеціаліста / Н. Х. Баловсяк // Науковий часопис НПУ

імені М. П. Драгоманова Серія № 2. Комп’ютерно-орієнтовані системи

навчання: Зб. наук. праць / Редкол. – К. : НПУ ім. М. П. Драгоманова.

– № 4 (11). – 2006. – С. 3–5

Завьялов А. Н. Формирование информационной компетентности у

будущих специалистов в области новых информационных технологий // Материалы конференции «Информационные технологии в

образовании-2003» Режим доступу: http://ito.edu.ru/2003/I/1/I-1-1473.html

Information Literacy Competency Standards for Higher Education Режим доступу: http://www.ala.org/ala/acrl/acrlstandards/informationlitera

cycompetency.htm)

Хатько А. В. Інформатична компетентність майбутніх інженерів-

педагогів комп’ютерного профілю / А. В. Хатько // Оновлення змісту,

форм та методів навчання і виховання в закладах освіти. - 2013. - Вип. 7. – С. 192–195. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/

Ozfm_2013_7_62.

Коваленко О. Е., Лобунець В. І., Лазарєв М. І., Тарасюк А. П. Про

реалізацію Концепції розвитку інженерно-педагогічної освіти в

Україні // Проблеми інженерно-педагогічної освіти: Зб. наук. праць. –

Харків, 2007. – № 18–19. – С. 7–18


Пристатейна бібліографія ГОСТ