DOI: https://doi.org/10.31499/2307-4906.2.2017.137677

СТРАТЕГІЧНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ ОСВІТИ ЯК ЗАПОРУКА ЙОГО УСПІХУ

Лариса Ткачук

Анотація


Метою статті є узагальнення теоретико-методологічних основ стратегічного менеджменту закладу вищої освіти в ринкових умовах та виявлення його перспективних інструментів. На основі аналізу сучасних наукових досліджень встановлено, що завдання стратегічного менеджменту закладу вищої освіти у провадженні освітньої діяльності в напрямку успішності й конкурентоздатності полягає в орієнтації ресурсів і можливостей закладу на аналіз зовнішніх і внутрішніх показників суспільного впливу на його прогрес з метою ідентифікації й розвитку майбутнього потенціалу успіху та трансформації потенціалу успіху в чинники успіху.

Ключові слова


менеджмент в освіті; стратегічний менеджмент; ринкова економіка; ризики; конкурентні переваги; ресурси; внутрішній потенціал; моніторинг; рейтинг; успіх.

Повний текст:

PDF

Посилання


Ансофф И. Стратегическое управление [підручник] / И. Ансофф; [пер. с англ]. – М.: Дело, 2000. – 756 с.

Бусыгин А. В. Эффективный менеджмент [учебник] / А. В. Бусыгин. – М.: Финпресс, 2000. – 1056 с.

Верба В. А. Аналітична оцінка управлінських технологій розвитку

українських підприємств / В. А. Верба, О. М. Гребешкова // Актуальні

проблеми економіки. – 2010. – № 5. – С. 52–59.

Вищий навчальний заклад [електронний ресурс]. – Режим досупу:

http://uk.wikipedia.org/wiki/.

Ігнатьєва І. Стратегічний менеджмент [підручник] / І. Ігнатьєва. – К.: Каравела, 2008. – 480 с.

Клейнер Г. Б. Стратегия предприятия [учебник] / Г. Б. Клейнер. – М.: Дело, 2008. – 568 с.

Клівець П. Г. Стратегія підприємства [навчальний посібник] /

П. Г. Клівець. – К.: Академвидав, 2007. – 320 с.

Котлер Ф. Основы маркетинга [учебник; пер. с англ.] / Ф. Котлер. – М.: Прогресс, 1990. – 736 с.

Минцберг Г. Школы стратегий [учебник; пер. с англ.] / Г. Минцберг, Б. Альстрэнд, Дж. Лемпел. – СПб: Питер, 2000. – 577 с.

Натрошвілі С. Г. Стратегічне управління вищим навчальним закладом: теорія, методологія, практика: монографія / С. Г. Натрошвілі. – К.: КНУТД, 2015. – 320 с.

Отенко І. П. Аналіз та оцінка стратегічного потенціалу підприємства [наукове видання] / І. П. Отенко, Л. М. Малярець, Г. А. Іващенко. – Х.: ХНЕУ, 2007. – 348 с.

Тарнавська Н. П. Менеджмент: теорія та практика [підручник] /

Н. П. Тарнавська, Р. М. Пушкар. – Тернопіль: ТНЕУ, 1997. – 476 с.

Федулова Л. І. Актуальні проблеми менеджменту в Україні

[монографія] / Л. І. Федулова – К.: Фенікс, 2005. – 320 с.

BLK Bund-Lander-Kommission fur Bildungsplanungund orderung:

Entwurtder BLK zur Studien zeitverkurzung rum des

Hochsehuuenreverdendes. – Bonn, 1988. – 257 s.

Porter M. Competitive Strategy: Techniques for Analyzing Industries and Competitors / M. Porter. – N.Y., Free Press, 1980. – 710 p.


Пристатейна бібліографія ГОСТ