№ 1 (2020)

Зміст

Статті

ІНШОМОВНА ПІДГОТОВКА ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ В ІНФОРМАЦІЙНО-ОСВІТНЬОМУ СЕРЕДОВИЩІ УНІВЕРСИТЕТУ PDF PDF (English)
Віта Безлюдна, Роман Безлюдний 7-13
НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФОРМУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ В ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ PDF PDF (English)
Вікторія Бень 14-19
МОБІЛЬНИЙ ТЕЛЕФОН ЯК СКЛАДНИК ЦИФРОВОЇ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ PDF PDF (English)
Яків Бойко 20-29
ОСОБЛИВОСТІ ВІДКРИТОГО НАВЧАННЯ В СУЧАСНІЙ ОСВІТІ PDF PDF (English)
Оксана Браславська 30-37
ЗАСОБИ ПРОФЕСІЙНО ОРІЄНТОВАНОГО НАВЧАННЯ УКРАЇНСЬКОГО ПРАВОПИСУ В ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ PDF PDF (English)
Валентина Вітюк 38-45
ОСОБЛИВОСТІ ПОБУДОВИ ПРОГРАМ ТРЕНУВАНЬ НА ПЕРЕДЗМАГАЛЬНОМУ ЕТАПІ ПІДГОТОВКИ ЛИЖНИКІВ-ГОНЩИКІВ PDF PDF (English)
Степан Власенко, Сергій Ящук 46-52
ТЕХНОЛОГІЇ ОПРАЦЮВАННЯ ДИСКУСІЙНИХ ПИТАНЬ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ СТУДЕНТАМИ ТЕХНІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ PDF PDF (English)
Катерина Галацин, Ольга Ярошенко 53-62
ПРИНЦИПИ РЕАЛІЗАЦІЇ КОНТЕКСТНОГО НАВЧАННЯ В ПРОЦЕСІ ВИКЛАДАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ЗА ПРОФЕСІЙНИМ СПРЯМУВАННЯМ PDF PDF (English)
Ірина, Гуменюк 63-69
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ МАГІСТРІВ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ З ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ: ДОСВІД РЕСПУБЛІКИ МОЛДОВА PDF PDF (English)
Юрій Дутчак, Ірина Квасниця 70-79
РОБОТОТЕХНІКА ЯК ОБ’ЄКТ ВИВЧЕННЯ МАЙБУТНІМИ УЧИТЕЛЯМИ ФІЗИКИ В МЕЖАХ ДИСЦИПЛІНИ «ОСНОВИ СУЧАСНОЇ ЕЛЕКТРОНІКИ» PDF PDF (English)
Катерина Ільніцька 80-86
ЕТНІЧНА ТОЛЕРАНТНІСТЬ СОЦІАЛЬНОГО ПРАЦІВНИКА: ОСОБЛИВОСТІ ТА ПРИКЛАДНІ АСПЕКТИ PDF (English) PDF
Ганна Коваль, Вікторія Логвиненко 87-94
ГЕНДЕРНІ АСПЕКТИ ЛІДЕРСТВА МАЙБУТНІХ СОЦІАЛЬНИХ ПРАЦІВНИКІВ В УМОВАХ ЗВО PDF PDF (English)
Оксана Кравченко 95-104
МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ЩОДО ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ PDF PDF (English)
Неля Кравчук 105-112
ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ ТОЛЕРАНТНОЇ ВЗАЄМОДІЇ МАЙБУТНІХ МАГІСТРІВ МЕДИЧНОЇ ОСВІТИ З ПАЦІЄНТАМИ PDF PDF (English)
Олеся Куценко 113-120
ЕВОЛЮЦІЯ ПЛАСТИЧНОЇ МОВИ КЛАСИЧНОГО ТАНЦЮ У ЗАХІДНІЙ ЄВРОПІ ТА США У ХХ – НА ПОЧАТКУ ХХІ СТ. ТА ЇЇ ВПЛИВ НА ПРОФЕСІЙНІ ЯКОСТІ АРТИСТІВ БАЛЕТУ PDF PDF (English)
Сяо Я, Лон 121-128
МЕТОДИКА ПІДГОТОВКИ ВИЩОГО ВІЙСЬКОВОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ДО АКРЕДИТАЦІЇ ЗА КРИТЕРІЯМИ ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ №№ 1 ТА 2 PDF PDF (English)
Михайло Медвідь 129-137
ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ САМОСВІДОМОСТІ СТУДЕНТІВ В ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ ТЕХНІЧНОГО КОЛЕДЖУ PDF PDF (English)
Олексій Мельник, Юлія Гвоздецька, Олена Задорожна 138-144
ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ВИКОНАВСЬКОЇ КУЛЬТУРИ СТУДЕНТІВ-МУЗИКАНТІВ У ЗВО PDF PDF (English)
Тетяна Олійник, Оксана Умрихіна 145-151
ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ СОЦІАЛЬНИХ ПРАЦІВНИКІВ ЗАСОБАМИ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ PDF (English) PDF
Ірина Сидорук 152-158
МОДЕЛЬ ФОРМУВАННЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ УЧНІВ У СЕРЕДНІХ ШКОЛАХ США PDF PDF (English)
Вікторія Сліпенко, Олександр Коберник 159-167
ІЄРАРХІЯ ПОНЯТЬ «ЗДОРОВИЙ СПОСІБ ЖИТТЯ», «ЗДОРОВИЙ СТИЛЬ ЖИТТЯ» PDF PDF (English)
Юлія Танасійчук 168-175
ЛІНГВОДИДАКТИЧНИЙ АСПЕКТ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ЛЕКСИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ СТУДЕНТІВ АГРАРНИХ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ PDF PDF (English)
Наталія Тимощук, Юлія Бойко 176-184
ВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕМЕНТІВ МОБІЛЬНОГО НАВЧАННЯ (НА ПРИКЛАДІ МОБІЛЬНОГО ДОДАТКУ «SOLAR WALK») У ПРОЦЕСІ РЕАЛІЗАЦІЇ ЗМІСТУ АСТРОНОМІЧНОГО КОМПОНЕНТУ ОСВІТНЬОЇ ГАЛУЗІ «ПРИРОДОЗНАВСТВО» PDF PDF (English)
Ігор Ткаченко, Олександр Підгорний 185-192
СТРУКТУРА СОЦІАЛЬНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ СОЦІОНОМІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ PDF PDF (English)
Тетяна Тюльпа 193-204
ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ФОРМУВАННЯ КУЛЬТУРИ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМУНІКАЦІЇ ФАХІВЦІВ З ЕКОНОМІКИ PDF PDF (English)
Інна Харченко 205-212
АНАЛІЗ ОРГАНІЗАЦІЇ КОНСТРУКТОРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ НА УРОКАХ ТЕХНОЛОГІЙ PDF PDF (English)
Людмила Хоменко 213-221
МОДЕЛЬ ПІДГОТОВКИ МAЙБУТНІХ ЛОГОПЕДІВ ДО ІННОВAЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УМОВAХ ІНКЛЮЗИВНОЇ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ PDF PDF (English)
Людмила Черніченко 222-229
ІНТЕРАКТИВНЕ НАВЧАННЯ: ЗАКОРДОННИЙ ДОСВІД У ВІТЧИЗНЯНУ ПРАКТИКУ PDF PDF (English)
Надія Черновол 230-237
ФОРМУВАННЯ НАВИЧОК УЧАСТІ У ДЕБАТАХ ЯК ПІДХІД ДО ВИКЛАДАННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ЗА ПРОФЕСІЙНИМ СПРЯМУВАННЯМ ДЛЯ МАГІСТРІВ З ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ (В СФЕРІ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ) PDF PDF (English)
Катерина Шихненко 238-245
ART-PEDAGOGICAL TECHNOLOGIES IN VOCATIONAL EDUCATION PDF PDF (English)
Nataliia Rzhevska 246-254